Thông tư quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án BĐS

Ngày 31/7, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 11/2013/TT-BXD về việc quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản. Th..

Ngày 31/7, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 11/2013/TT-BXD về việc quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản.


Thông tư này hướng dẫn việc thực hiện báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản.

Theo đó, các loại dự án bất động sản phải báo cáo theo quy định tại Thông tư này bao gồm: Dự án phát triển nhà ở; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp; dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; dự án trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, khách sạn; dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Đối tượng có trách nhiệm lập báo cáo theo quy định của Thông tư này gồm: Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ đầu tư các dự án bất động sản theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 thuộc mọi thành phần kinh tế. Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin, số liệu cho cơ quan đầu mối để tổng hợp, báo cáo.

Quy định về chế độ báo cáo, dựa trên cơ sở báo cáo của chủ đầu tư các dự án bất động sản, số liệu của các cơ quan có liên quan, Sở Xây dựng các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổng hợp và lập các báo cáo tổng hợp thông tin cơ bản của các dự án bất động sản; Báo cáo tổng hợp về tình hình triển khai đầu tư xây dựng các dự án bất động sản; Báo cáo tổng hợp về tình hình giải phóng mặt bằng của các dự án bất động sản; Báo cáo tổng hợp về tình hình kinh doanh bất động sản tại các dự án bất động sản và báo cáo về tình hình giao dịch bất động sản và thu ngân sách từ đất đai và từ giao dịch bất động sản trên địa bàn theo các biểu mẫu kèm theo.

Trong các Báo cáo tổng hợp nêu trên cần ghi rõ các trường hợp chủ đầu tư có sai phạm trong quá trình triển khai dự án bất động sản để xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị UBND cấp tỉnh biện pháp xử lý phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản.

Bộ Xây dựng cũng quy định thời hạn báo cáo hàng quý phải gửi về trước ngày cuối cùng của tháng cuối quý và bào cáo hàng năm phải gửi trước ngày 31/12 bằng văn bản và bằng tệp dữ liệu điện tử.

Thông tư quy định các chủ đầu tư dự án bất động sản, Ban quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị do Nhà nước thành lập cũng phải báo cáo tổng hợp thông tin cơ bản của các dự án về các nội dung cơ bản của dự án theo văn bản chấp thuận đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định cho phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi dự án có điều chỉnh, bổ sung thì chủ đầu tư các dự án bất động sản có trách nhiệm lập báo cáo bổ sung những nội dung điều chỉnh và báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng dự án như: Tình hình giải phóng mặt bằng; tình hình đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật; tình hình đầu tư xây dựng công trình; tình hình kinh doanh tại dự án: Huy động vốn, thực hiện nghĩa vụ tài chính; tình hình bán nhà, cho thuê nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê đất... Đối với các dự án đã hoàn thành quá trình đầu tư xây dựng, chủ đầu tư tiếp tục báo cáo tình hình kinh doanh tại dự án cho đến khi bán, cho thuê toàn bộ bất động sản được phép kinh doanh trong dự án. Khi kết thúc dự án chủ đầu tư cần báo cáo về nội dung chính của dự án sau khi đã hoàn thành đầu tư xây dựng.

Thời hạn gửi Báo cáo tổng hợp thông tin cơ bản của các dự án được quy định sau 7 ngày kể từ khi có quyết định chấp thuận đầu tư hoặc cho phép đầu tư, quyết định phê duyệt dự án của cơ quan có thẩm quyền, giấy chứng nhận đầu tư (đối với dự án đầu tư nước ngoài); Sau 7 ngày phải gửi báo cáo bổ sung khi có quyết định điều chỉnh dự án (nếu có). Báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và báo cáo tình hình kinh doanh dự án phải gửi về Bộ xây dựng trước ngày 25 của tháng cuối quý và trước ngày 25/12 hàng năm. Kết thúc dự án chủ đầu tư phả báo cáo sau 15 ngày kể từ khi hoàn thành đầu tư xây dựng công trình theo giai đoạn đầu tư hoặc hoàn thành dự án thành phần, sau 15 ngày kể từ khi hoàn thành đầu tư xây dựng toàn bộ công trình của dự án.

Thông tư cũng quy định Sở Xây dựng các địa phương có trách nhiệm kiểm tra về nội dung báo cáo của chủ đầu tư các dự án bất động sản trên địa bàn; Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản kiểm tra báo cáo của các Sở Xây dựng và phối hợp với Sở Xây dựng các địa phương kiểm tra tình hình triển khai các dự án bất động sản để phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Về xử lý vi phạm: Chủ đầu tư các dự án bất động sản không báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn, nội dung không chính xác, không đầy đủ theo quy định tại Thông tư này bị xử lý như sau:

Vi phạm lần thứ nhất: Sở Xây dựng địa phương gửi văn bản nhắc nhở tới chủ đầu tư; Vi phạm lần thứ hai: Công khai thông tin về hành vi vi phạm lên Trang tin điện tử (Website) của Bộ Xây dựng, Website của Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố), Website của Sở Xây dựng địa phương nơi có dự án bất động sản và thông báo đến chủ đầu tư (nếu có). Đồng thời, bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013.Các đối tượng được quy định ở Thông tư này có trách nhiệm thực hiện việc báo cáo bắt đầu từ Quý IV/2013.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Thông tư 11/2013/TT-BXD

Xem thêm trong Tin tức

Vnrea.vn - Hiệp Hội Bất Động Sản Việt Nam

Email: vnrea.vp@gmail.com - Điện thoại: 024 62932028

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Cung Triển Lãm Kiến Trúc Quy Hoạch Xây Dựng Quốc Gia, 01 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội