Qui chế của Hiệp hội

Qui chế của Hiệp hội BĐS Việt Nam

QUI CHẾ HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

 

5.1 Quyết định số 05/QĐ-HHBĐSVN ngày 10/01/2012 ban hành Quy chế làm việc của Hiệp hội BĐS Việt Nam nhiệm kỳ III, 2011-2016.

Quy chế gồm 4 Chương và 10 Điều. Trong đó:

 • Chương 1: Cơ cấu tổ chức (Điều 1)
 • Chương 2: Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc và quan hệ công tác
  • Điều 2: Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của BCH và BTV
  • Điều 3: Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chủ tịch HH
  • Điều 4: Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của các Phó Chủ tịch
  • Điều 5: Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Tổng thư ký
  • Điều 6: Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của các Ủy viên thường vụ, Ủy viên BCH
  • Điều 7: Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Thủ trưởng/ lãnh đạo các tổ chức, đơn vị thuộc Hiệp hội
  • Điều 8: Quan hệ phối hợp công tác của Hiệp hội
 • Chương 3: Quy định về ký văn bản (Điều 9)
  • Điều 9: Quy định về việc ký văn bản của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên thường vụ, Thủ trưởng tổ chức, đơn vị thuộc Hiệp hội, của Tổng thư ký.
 • Chương 4: Tổ chức thực hiện (Điều 10)

5.2Quyết định số 06/QĐ-BCH ngày 10/01/2012 ban hành Quy chế quản lý tài sản – tài chính của Hiệp hội BĐS Việt Nam.

Quy chế gồm 4 Chương, 18 Điều và 3 phụ lục . Trong đó:

 • Chương 1: Những quy định chung (Điều 1- Điều 4)
 • Chương 2: Quản lý, sử dụng tài sản (Điều 5 – Điều 8)
 • Chương 3: Quản lý, sử dụng tài chính (Điều 9 – Điều 17)
 • Chương 4: Tổ chức thực hiện (Điều 18)
 • Phụ lục 1: Quy chế quản lý tài chính tài sản về quản lý chi phí
 • Phụ lục 2: Hạn mức chi phí, hạn mức công tác phí
 • Phụ lục 3: Hệ thống thang lương, bảng lương
Xem thêm trong VNRea

Vnrea.vn - Hiệp Hội Bất Động Sản Việt Nam

Email: vnrea.vp@gmail.com - Điện thoại: 024 62932028

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Cung Triển Lãm Kiến Trúc Quy Hoạch Xây Dựng Quốc Gia, 01 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội